KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA POLİTİKASI


Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, “Kişisel Verilerin İşlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü çalışan, stajyer, müşteri, tedarikçi, ziyaretçi ve bilgi-belge talebinde bulunan kişilere ait elde ettiği kişisel verileri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlemektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi, hukuki sebebi ve anılan kanunun 11. maddesinde sayılan diğer haklar hususlarında kişisel veri işlemeden önce veya en geç kişisel veri işlenmesi aşamasında ilgili kişileri bilgilendirir.

Kanun'da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde, tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin KVKK kapsamındaki haklarınız için aşağıdaki formu doldurarak başvurabilirsiniz. Söz konusu hakları kullanmak isteyen ilgili kişilere, yine Kanun'da öngörülen şekilde azami otuz gün içerisinde cevap vermekteyiz.

Başvuruda bulunan kişinin ilgili kişi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edilebilecek olup, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişiye başvurusuyla ilgili sorular yöneltebilecektir.

Bu bağlamda hazırlanan metin ve belgelere aşağıdaki linklerle erişim sağlanabilmektedir.


1. DMO Kişisel Veri İşleme, Saklama ve İmha Politikası
2. Çalışanlar İçin Aydınlatma Metni
3. Stajyerler İçin Aydınlatma Metni
4. Müşteriler İçin Aydınlatma Metni
5. Tedarikçiler İçin Aydınlatma Metni
6. Ziyaretçiler İçin Aydınlatma Metni  
7. Bilgi-Belge Talebinde Bulunanlar İçin Aydınlatma Metni
8. Veliler İçin Aydınlatma Metni
9. KVKK Kapsamındaki Taleplere İlişkin Başvuru Formu