DMO'ya Bakış

27.03.2024

Misyonumuz

“Kamu hizmetinin kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde tedarik etmektir.”

Vizyonumuz

“Ülke kalkınmasında ihtiyaç duyulan sürdürülebilir kamu alım politikalarını destekleyen uluslararası ölçekte öncü bir merkezi satınalma kurumu olmak”

Temel Değerlerimiz

 • Güvenilirlik
 • Paydaş Odaklılık
 • Şeffaflık
 • Profesyonellik
 • Teknoloji Odaklılık
 • Çeviklik
 • Veriye Dayalı Yönetim
 • Sürdürülebilir Tedarik
 • Dijital Dönüşüm
 • Kariyer Planlama
 • Ödüllendirme
 • Yenilikçi Alım

Tarihçemiz

Cumhuriyetin ilanından 1926 yılına kadar geçen dönemde devlet kuruluşlarının kırtasiye ve diğer ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı konusunda herhangi bir düzenleme olmaması nedeniyle, her daire ihtiyaç duyduğu malzemeyi bütçe imkânları çerçevesinde piyasadan temin etmekte iken bu konuda ilk düzenleme, 1926 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde “Kırtasiye Baş Memurluğu” kurulmasıyla yapılmıştır. Aynı bakanlık bünyesinde daha sonraları “Kırtasiye Müdürlüğü” ve “Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü” adı altında faaliyet gösteren bu teşkilat, giderek artan fonksiyonları dikkate alınarak yeniden yapılandırılmıştır.

Devlet kâğıt, karton, kırtasiye, büro makineleri ve benzeri malzeme ihtiyacının tek elden, topluca ve uygun fiyatlara karşılanmasının sağladığı tasarruflar, Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü’nün daha bağımsız bir kuruluş şeklinde örgütlendirilmesini gerektirmiş ve 11.03.1954 tarih ve 6400 sayılı “Devlet Malzeme Ofisi Kurulması Hakkında Kanun” ile DMO; Maliye Bakanlığı’na bağlı, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı, Genel Muhasebe Kanunu ile Devlet İhale Kanunu hükümlerine ve Sayıştay denetimine tabi olmayan 100 milyon TL sermayeli bir iktisadi devlet teşekkülü olarak kurulmuştur. “Devlet Malzeme Ofisi Kurulması Hakkında Kanun”a ulaşmak için tıklayınız.

Kamu iktisadi teşebbüsleriyle ilgili olarak 1983 yılında yürürlüğe konulan 2929 sayılı Kanun çerçevesinde, 28.10.1983 tarih ve 18205 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 121 sayılı “Devlet Malzeme Ofisi Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile 6400 sayılı Kuruluş Kanununun yürürlükten kaldırılması ve 08.06.1984 tarihinde 233 sayılı KHK’nın yürürlüğe girmesi ile KİT’lerin yasal çerçevesi yeniden düzenlenmiştir. 233 Sayılı KHK’ya uygun olarak hazırlanan "Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsü” 28.10.1984 tarih ve 18559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak 2007 yılında, DMO ile ilgili olarak yeni bir Ana Statü hazırlanmış, 04.05.2007 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü daha sonra 2019 yılında değiştirilmiş ve 1899 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 25.12.2019 tarih ve 30989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanması ile yürürlüğe girmiştir. “Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü”ne ulaşmak için tıklayınız.   

Kurumsal Yapımız

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir iktisadi devlet teşekkülüdür.

DMO Genel Müdürlüğünün merkezi Ankara’dır. DMO faaliyetlerini merkez ve taşra teşkilatı ile sürdürmektedir. Taşra teşkilatı yurt genelinde hizmet veren 7 Bölge Müdürlüğü (İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Trabzon, Gaziantep ve Elazığ), 4 İrtibat Bürosu Müdürlüğü (Diyarbakır, Erzurum, Mersin ve Van) ve Basım İşletme Müdürlüğü’nden oluşmaktadır.

DMO’nun müşterileri, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan ya da kamu kaynağı kullanan tüm kamu kurum ve kuruluşlarıdır. DMO ayrıca, kamu yararına çalışan dernekler ile bunların iştirakleri, vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile bunların iştirakleri, vakıf yükseköğretim kurumları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kamu bankalarının ihtiyaçlarını da karşılayabilmektedir. Ana Statüsü gereği özel sektöre satış yapılamamaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının DMO’dan alım yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu konuda serbestlik ilkesi geçerlidir. 

DMO yaklaşık olarak;

 

 hizmet vermektedir.

Faaliyet Konularımız

DMO, Ana Statüsünde yer alan aşağıdaki mal ve hizmet gruplarının tedarik ve dağıtımı konusunda hizmet vermektedir. 

 • Bilişim ürünleri (kurum otomasyonuna yönelik yazılımlar hariç),
 • Büro makine ve ekipmanları,
 • Sabit tesisler hariç aydınlatma cihazları ve ısıtma-soğutma araçları,
 • Kâğıt ve kırtasiye ürünleri,
 • Giyim ürünleri ve aksesuarları,
 • Mobilya ve büro mefruşatı,
 • Temizlik ürünleri ile temizlik araç ve ekipmanları,
 • Taşıt, üstyapılı taşıt ve iş makinesi; bunların akü ve lastikleri ile akaryakıt ve sarf malzemesi,
 • Taşıt, üstyapılı taşıt ve iş makinesi kiralamaları,
 • İlaç, tıbbi cihaz ve sağlık ürünleri,
 • Seyahat ve nakliye hizmetleri,
 • Basılı ürünler ve basım hizmetleri,
 • Elektrik ve yakıt ürünleri,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının sair döşeme, demirbaş, makine ve teçhizatlardan ortak kullanım konusu olanları.

DMO, belirtilen ürün grupları kapsamında, yaklaşık 34.000'i katalog ve stok ürünleri olmak üzere toplam 39.000'i aşan ürün çeşidiyle hizmet vermektedir.

Tedarik Esaslarımız

2024/1 sayılı Kamu İhale Tebliğinde, 2024 yılında her bir alım/ihale için 95.508.971,-TL (Doksanbeşmilyonbeşyüzsekizbindokuzyüzyetmişbir Türk Lirası) olarak belirlenmiş olan istisna tutarının altındaki alımlar DMO mevzuatına göre, bu tutarın üzerindeki alımlar ise 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir.

DMO, müşteri ihtiyaçlarını; stok, katalog ve müteferrik olmak üzere 3 tedarik yöntemini uygulayarak, uzman kadrosuyla tek elden, hızlı ve etkin bir şekilde karşılamaktadır.

E-Satış Portalımız

Kamu kurumları adına merkezi tedarik hizmetlerini yürüten ve kamuda elektronik ticaretin ilk uygulayıcısı olan Devlet Malzeme Ofisi, E-Satış Portalı üzerinden müşteri ve tedarikçilerine elektronik ortamda hizmet vermektedir. (https://www.dmo.gov.tr/Esatis)

   

 

E-Satış Portalı ile müşterilerin malzeme ihtiyaçları kolayca ve hızlı bir şekilde karşılanabilmektedir. E-Satış sistemine üye olan müşterilerimiz, katalog kapsamındaki ürünleri E-Satış Portalı üzerinden, %7’ye varan oranlarda indirimle temin edebilmektedir. 

Uluslararası İşbirliği Çalışmalarımız

Devlet Malzeme Ofisi, kamu alımları konusunda dünyadaki en iyi uygulamaları takip etmekte, OECD/SIGMA gibi uluslararası organizasyonlar ve diğer ülkelerdeki muadil kuruluşlar ile işbirliği yapmakta, bilgi paylaşımlarında bulunmaktadır.

Bu kapsamda, dünyadaki en iyi satınalma uygulamalarından biri kabul edilen Kore Cumhuriyeti merkezi satınalma kuruluşu olan Public Procurement Service (PPS) ile işbirliğine ilişkin «Mutabakat Zaptı (MoU)» imzalanmıştır.

Ayrıca, Genel Müdürlüğümüz ile OECD/SIGMA arasında yürütülen iş birliği çalışmaları kapsamında, ilgili kurumlardan yetkililerin de katılımlarıyla, OECD/SIGMA uzmanları tarafından 07 Nisan 2022 tarihinde “AB’deki Merkezi Satınalma Faaliyetleri” başlıklı bir webinar gerçekleştirilmiştir.

14-16 Haziran 2022 tarihleri arasında, Kamu İhale Kurumu’nun koordinasyonunda OECD/SIGMA uzmanları tarafından gerçekleştirilen “Avrupa Birliği’nde Kamu Alımları: Rekabet, Yenilikçilik ve İhtilaf Çözümleri” başlıklı çalıştaya katılım sağlanmıştır.

12-13 Eylül 2022 tarihleri arasında ise; Genel Müdürlüğümüzde, OECD/SIGMA uzmanlarının sunum yaptığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Kamu İhale Kurumu’ndan ilgili temsilcilerin katılım sağladığı “Modern ve Sürdürülebilir Çerçeve Anlaşmalar – Zorluklar ve Seçilmiş Üye Devletlerin Deneyimleri” başlıklı bir çalıştay düzenlenmiştir.