Genel Müdürün Sunuşu

24.10.2023

GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU

Devlet Malzeme Ofisi, kuruluşu 1926 yılına kadar uzanan bir Merkezi Satınalma Kurumu olarak kamunun çeşitli ihtiyaçlarını profesyonel ve yenilikçi bir yaklaşımla, merkezi alımın sağladığı fiyat avantajlarından azami ölçüde yararlanmak suretiyle tedarik etmektedir.

Kamu alımları; kamu kaynaklarının hukuka uygun, etkili ve verimli kullanımı ile şeffaflık, rekabet ve hesap verebilirliği sağlamasının yanı sıra; ekonomik, sosyal, siyasi ve mali amaçlara ulaşılması bakımından da önemli işlevlere sahiptir.

Devlet Malzeme Ofisi, kamu kurum ve kuruluşlarına daha kaliteli, hızlı ve kapsamlı bir hizmet sunma anlayışını benimsemiş ve son dönemde pek çok önemli projeyi hayata geçirmesinin yanında pandemi sürecinde almış olduğu kritik görevleri büyük bir başarı ile yerine getirmiştir.

2018 yılında faaliyete geçirilen Sağlık Market uygulaması ile kamu hastanelerinin ihtiyaç duyduğu ilaç ve tıbbi malzemelerin tedarik süreçleri dijital ortama taşınmıştır. Uçtan uca dijital platform üzerinden toplulaştırılmış, hızlı ve şeffaf e-ihaleler ile kaynakların etkin ve verimli kullanımına odaklanan Sağlık Market uygulaması kapsamında, 81 ilde yer alan tüm kamu hastaneleri ve üniversite hastanelerinde toplu alımlar yoluyla piyasa fiyatlarına göre çok önemli oranlarda tasarruf sağlanmıştır.

Ayrıca, pandemi sürecinde ortaya çıkan, özellikle maske ve aşı başta olmak üzere pek çok kritik üründeki tedarik sorunları Devlet Malzeme Ofisi tarafından hızlı bir şekilde çözülerek arz güvenliği sağlanmış ve pandemi ile mücadele konusunda çok kıymetli katkılar verilmiştir.

Ulusal politikaların belirlenmesinde önemli bir etkiye sahip merkezi kamu alımları alanında yürütülen faaliyetler ile bölgesel kalkınmanın ve KOBİ’lerin desteklenmesine, yerli ürün kullanımının arttırılmasına ve yenilikçi AR-GE ürünlerinin kamu pazarına dâhil edilmesine imkân sağlanmaktadır. Bu kapsamda Devlet Malzeme Ofisi, KOBİ’leri destekleyerek kamu alımlarındaki paylarının arttırılmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını büyük ölçüde iç piyasadan tedarik ederek, yerli üreticinin ve yerli üretimin yanında yer almakta, yerli teknoloji üreticilerini de desteklemektedir.

Yerli ve milli ürünleri destekleyici çeşitli katalog uygulamaları ile yerli üreticiler desteklenmeye devam edilmektedir. Bu kapsamda, Sağlık Market uygulamasının yanında Cazibe Merkezleri Kataloğu, KOBİ Kataloğu ve Tekno Katalog uygulamaları hayata geçirilmiştir.

Kamu alımları yoluyla; yenilikçilik, yerlilik, girişimcilik ve teknoloji transferini destekleyen Tekno Katalog Platformunun geliştirilmesi ile girişimcilerin ticarileşme ve markalaşma süreçlerine katkı sağlanması, kataloğa giren ürünler için mevcut teşvik modellerinin entegrasyonunun sağlanması, yeni teşvik modelleri ve destek mekanizmalarının geliştirilmesi, yerli-milli ürünler lehine farkındalık oluşturulması, ihracatı destekleyecek bir kamu alım sistemi oluşturulması amaçlanmaktadır.

Ayrıca, bölgesel kalkınmanın desteklenmesi amacıyla, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında bulunan 23 ilde faaliyet gösteren üreticiler için Cazibe Merkezleri Kataloğu da hayata geçirilmiştir.

Öte yandan, kamuda elektronik ticaretin ilk uygulayıcılarından olan Devlet Malzeme Ofisi, E-Satış Portalı üzerinden müşteri ve tedarikçilerine hizmet vermektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan akaryakıtın toplu olarak tedariki amacı ile Kamu Akaryakıt Taşıt Otomasyon Sistemi (KamuTOS) devreye alınmıştır. Sisteme dâhil olan yaklaşık 5.250 müşteri ve 113.000 taşıt bulunmakta olup bu rakamlar her geçen gün artarak önemli tasarruflar elde edilmektedir.

Bütün bu gelişmelere ek olarak, 26/12/2019 tarihli ve 1945 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında DMO ile Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (T.O.G.G.) arasında 17 Mart 2020 tarihinde imzalanan protokol ile T.O.G.G. tarafından gerçekleştirilen olan elektrikli otomobil üretimi tesisi yatırımının Genel Müdürlüğümüz tarafından taşıt alım garantisi verilerek desteklenmesi suretiyle, ülkemizin otomotiv sektöründeki mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığını azaltma ve teknolojik dönüşümü sağlama amaçlanmaktadır.

Gelecek dönemde tüm operasyonel süreçlerin elektronik ortama aktarılarak tedarik süreçlerinin tümünün dijital ortamda gerçekleştirilmesi, Sağlık Market uygulamasının kapsamının genişletilmesi ve Sağlık Market uygulaması model alınarak yeni merkezi alım modellerinin hayata geçirilmesi ana hedefler olarak belirlenmiş olup, bu hedeflerin de hayata geçirilmesiyle uluslararası ölçekte öncü bir merkezi tedarik kuruluşu olmak yolunda önemli mesafe kat edilmiş olacaktır.

Ülkemizin merkezi satınalma kurumu olan Devlet Malzeme Ofisi, kamu alım politikalarının temel uygulayıcısı olarak;  ülke ekonomisine tasarruf sağlayan bir kurum olmasının yanında yerli ve milli ürünlerin ve üreticilerin desteklenmesi yoluyla ülke kalkınmasına yaptığı katkılar ile kamu alım sektöründeki temel aktörlerden birisi olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

Önümüzdeki dönemde, verimli, etkili ve ekonomik kamu hizmeti anlayışına sağlanan bu katkıyı daha da arttıracağımıza inanıyorum.

Saygılarımla.

Şinasi CANDAN

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı