Kamuoyuna Duyuru

2.01.2024

KAMUOYUNA DUYURU

 

Bilindiği üzere Genel Müdürlüğümüz kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesinde yer alan parasal limit dahilinde satın almaktadır.

28.12.2023 tarih ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de ;

“4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından idareler adına yapılacak alımlar

EK MADDE 12- Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından, idareler adına yapılacak taşıt alımı, taşıt kiralama, akaryakıt alımı ile ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz alımları; saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin, güvenirliğin, gizliliğin, kamuoyu denetiminin, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasının ve kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması kaydıyla, bütün isteklilerin yazılı teklif verebildiği açık veya kapalı teklif usulü, isteklilere davet göndermek suretiyle açık veya kapalı teklif istenmesi yöntemiyle yapılan belli istekliler arasında ihale usulü veya davet edilen istekli ile fiyat müzakeresi yapılan pazarlık usulüne ilişkin satın alma yöntemleri ile yapılabilir.

Bu madde kapsamında yapılacak alımlarda,

  1. Birinci fıkrada belirlenen satın alma yöntemleri uygulanmak kaydıyla çerçeve anlaşmalar yapılabilir.
  2. Ceza, ihalelerden yasaklama ve sonuç bildirimine ilişkin hükümler hariç olmak üzere bu Kanun hükümleri uygulanmaz.
  3. Uygulanacak satın alma yöntemleri, ilan ve davet süreleri ile kuralları, doküman hazırlanması, tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve alımların sonuçlandırılması dahil ihale süreci ve çerçeve anlaşmalara ilişkin iş ve işlemler ile ilgili esas ve usuller Kurumun görüşü üzerine Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yönetmelikle belirlenir."”

hükmü yayımlanmış olup,

Bundan böyle Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilecek taşıt alımı, taşıt kiralama, akaryakıt alımı ile ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesinde yer alan parasal limitler kullanılmayarak, Ek Madde 12 hükümleri dahilinde işlem tesis edilecektir.