06.02.2023 Tarihinde Gerçekleşen Depremle İlgili Olarak Mücbir Sebepler ve Ek Süre Verilmesine İlişkin Duyuru

2.03.2023

06.02.2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük deprem nedeniyle 08.02.2023 tarih ve 32098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 3 ay süreyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde OHAL, 23.02.2023 tarih 32113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6831 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de Elazığ ili ve Sivas ilinin Gürün ilçesinde mücbir sebep hali ilan edilmiştir.

Buna istinaden Kamu İhale Kurumunca kamu ihale mevzuatı kapsamındaki alımlarda doğrudan mücbir sebep olarak kabul edildiğine ilişkin düzenlemeler yapılmış, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da yaşanan depremleri mücbir sebep hali ilan ederek vergisel işlemlerde bu yönde düzenlemelere gidilmiş ve bu kapsamda, yaşanan depremler nedeniyle söz konusu illerde işyeri merkezi, üretim adresi veya üretici/distribütörlerinin/üst yapıcılarının adresi bulunan yükleniciler ile tedarikçilerin yaşanan deprem afeti nedeniyle gerek ürün tedarikinde gerekse ürünlerin nakliyesinde çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya kalacak olmaları nedeniyle, Genel Müdürlüğümüzce yürütülen iş ve işlemler için aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır.

  1. Kanuni merkezi, işyeri merkezi, üretim yeri OHAL kapsamına alınmış olan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ illeri ile Sivas ilinin Gürün ilçesinde bulunan yüklenicilerin/tedarikçilerin mücbir sebep kapsamında yapacakları ek süre taleplerinde, müteferrik tedarik kapsamında “İç Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait Ticari Şartname İle İç Piyasan Satınalınacak Araçlara Ait Ticari Şartname” ve “Dış Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait Ticari Şartname” ; katalog ürünleri tedarik kapsamında firmalarla imzalanan “Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmeleri, Çerçeve Anlaşmalar Ve Protokoller”  kapsamında yer alan düzenlemelerde belirtilen başvuru sürelerine ilişkin kısıtlayıcı sürelerin dikkate alınmaması ile mücbir sebep haline ilişkin yetkili makamlarca düzenlenecek belgenin ibraz yükümlülüğünün 08.05.2023 tarihine kadar aranmaması,
  2.  Kanuni merkezi, işyeri merkezi, üretim yeri OHAL kapsamı dışındaki illerde olmakla birlikte yetkili satıcısı olduğu üreticisinin/ithalatçısının/distribütörünün veya üst yapıcısının OHAL kapsamındaki illerde bulunan yüklenicilerin/tedarikçilerin mücbir sebep kapsamında yapacakları ek süre taleplerinde, yapılan sözleşme veya verilen siparişle aralarındaki ticari ilişkinin varlığının anlaşılması halinde, herhangi bir ilave belge aranılmaması; aksi halde bu ilişkiyi tevsik edici belgenin ibraz edilmesi kaydıyla 08.05.2023 tarihine kadar ek süre verilmesi,
  3. 1. ve 2. maddede belirtilen yüklenicilerin/tedarikçilerin talepte bulunmaları halinde yapılan sözleşmelerinin/kendilerine verilen siparişlerinin karşılıklı olarak sonlandırılması ve bu durumun 08.05.2023 tarihine kadar sözleşme feshi veya sipariş iptali olarak değerlendirilmemesi,
  4. Sağlık Market kapsamında yapılan ihaleler sonucunda kendisine OHAL kapsamı dışında ve OHAL kapsamında bulunan iller için sipariş verilen tedarikçilerin, OHAL kapsamında bulunan illerin ihtiyaçlarına öncelik verilmesi nedeniyle dağıtım yeri ve dağıtımdaki teslim sürelerinin sağlık tesislerinin ihtiyacı nedeniyle değiştirilerek farklı teslim yerlerine teslimat yapılması halinde; siparişte belirtilen OHAL kapsamı dışındaki illerdeki teslimatları için talep edilmesi halinde 08.05.2023 tarihine kadar ek süre verilmesi,
  5. Kanuni merkezi, işyeri merkezi, üretim yeri OHAL kapsamına alınmış olan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde bulunan ve Genel Müdürlüğümüzle katalog sözleşmesi (açık satışlara ait satınalma sözleşmesi, protokol, çerçeve anlaşma) imzalamış olan tedarikçilerden;
  • Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi imzalamış olan tedarikçilerin;

-Söz konusu sözleşmeleri kapsamında 6 Şubat - 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilemeleri gereken tüm belgelerin (yetkili satıcılık/distribütörlük belgesi hariç) ibraz edileceği tarihin 01.08.2023 tarihine kadar ötelenmesi,

-Söz konusu sözleşmeleri kapsamında vadesi 6.02.2023 tarihinden önce olmakla birlikte bu tarihe kadar ödenmemiş olan risturn borçları üzerinden faiz hesaplanmasına ilişkin sürenin 06.02.2023 tarihi itibariyle durdurulması ile vadesi 6 Şubat - 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında dolacak olan risturn taksitlerinin ödeme vadelerinin 01.08.2023 tarihine kadar ötelenmesi,

-Muayenelerdeki uygunsuzlukları gidermeleri için verilmiş ve verilecek olan tamir sürelerinin 01.08.2023 tarihine kadar ötelenmesi,

  • Sağlık Market Beşeri Tıbbi Ürünler/Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması imzalamış olan tedarikçilerin;

Beşeri tıbbi ürünlerle ilgili çerçeve anlaşmanın 11. maddesinin, tıbbi malzeme ile ilgili çerçeve anlaşmanın ise 12. maddesinin birinci ve/veya ikinci fıkrasınca gerekli belgeleri/teminatı tevdi etmemeleri nedeniyle anlaşması askıya alınanların yazılı olarak talepte bulunmaları halinde söz konusu belgeler/teminat aranmaksızın anlaşmalarının 01.08.2023 tarihine kadar aktif hale getirilmesi,

  1. Sağlık Market Beşeri Tıbbi Ürünler/Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması imzalamış olan tedarikçilerin; beşeri tıbbi ürünlerle ilgili çerçeve anlaşmasının 10. maddesinin altıncı ve sekizinci, tıbbi malzeme ile ilgili çerçeve anlaşmanın ise 11. maddesinin yedinci ve onuncu fıkralarındaki hükümler gereğince 06.02.2023 tarihinden önce ceza uygulanarak siparişi iptal edilen ve sipariş iptal tarihten itibaren yapılacak e-ihalelerin/e-pazarlıkların talep periyodu (1 ay, 4 ay gibi ay olarak belirlenecek şekilde) kadarlık süre boyunca yayını durdurulan ürünlerin anlaşmanın diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla tekrar yayına açılması ile 06.02.2023 - 08.05.2023 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında anılan maddelerdeki yayın durdurmaya münhasır hükümlerin uygulanmaması,
  2. Yukarıda öngörülmeyen durumlarda her olaya münhasır değerlendirme yapılarak ek süre verilmesini,

-OHAL kapsamındaki illerde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının talebine istinaden müteferrik veya katalogla tedarik kapsamında sözleşmeye/siparişe bağlanan alımlarda kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin binaların/yerleşim yerlerinin hasar görmesi veya kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle sözleşmeye/siparişe konu ürünlerin kullanım yeri kalmadığının anlaşılması halinde ilgili yüklenicilerle/tedarikçilerle gerekli mutabakata varılarak sözleşmenin/siparişin karşılıklı sonlandırılması kararının Genel Müdürlüğümüzce verileceği,

hususları dikkate alınarak iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi önemle rica olunur.

Saygılarımızla.