KDV Tevkifatı Hakkında Duyuru

15.06.2021

16.02.2021 tarih ve 31397 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ve tevkifat uygulamasına ilişkin olarak KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:35) ’in  12. Maddesi; “2.1.3.3.7. Diğer Teslimler

KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), söz konusu kurum tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.” gereğince,

Ofisimizin yaptığı alımlara ilişkin düzenlenecek faturalarda 01.03.2021 tarihinden itibaren 2/10 oranında KDV tevkifatı uygulanmaya başlanmıştır.

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin; "Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar" başlıklı (I/C-2.1.3.1) bölümünde;

‘’Belirlenmiş alıcılar (KDVmükellefi olsun olmasın):

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme,

….

….

- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri) Belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı yaptıkları teslim ve hizmetlerde (şirketleşenler dahil profesyonel spor kulüpler ince yapılanlar hariç),

KDV tevkifatı uygulanmaz.’’

denildiğinden; Belirlenmiş Alıcılar kapsamında olan tedarikçilerimiz KDV tevkifatı uygulamayacaklardır.

KDV tevkifatı, faturanın KDV dâhil 1.000,00 TL’yi aşmadığı durumda yapılmayacaktır.

 

“Tevkifat Uygulamasında Sınır” başlıklı (I/C-2.1.3.4.1.) bölümünde,

“Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dâhil bedeli 1.000,00 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır.

Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamaz, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılır.”

denildiğinden; tedarikçi tarafından kesilen faturalar 1.000,00 TL sınırının altında olsa bile sipariş tutarı dikkate alındığından, KDV tevkifatı uygulanacaktır.       

  

03.06.2021 tarih ve 31500 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ve tevkifat uygulamasına ilişkin olarak KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:36)’in 3. ve 11. Maddelerine göre 01.07.2021 tarihinden itibaren KDV tevkifatı faturanın KDV dâhil 2.000,00 TL’yi aşmadığı durumda yapılmayacaktır.

Bütün tedarikçilerimizin ilgili tebliğe göre işlem yapmasını rica ederiz.