Cazibe Merkezleri Kataloğu İlanı ve Ekleri

13.03.2024

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA KALAN İLLERDE YER ALAN FİRMALAR İÇİN AÇIK SATIŞLARA AİT KATALOG İLANI

“CAZİBE MERKEZLERİ KATALOĞU KAPSAMINDAKİ FİRMALARDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK AÇIK SATIŞLARA AİT SATINALMA SÖZLEŞMESİ” İMZALAMAK ÜZERE MÜRACAAT EDECEK FİRMALARIN YERİNE GETİRMELERİ GEREKEN HUSUSLAR İLE BU FİRMALARDAN İSTENİLEN DOKÜMANLAR

(12.04.2020 tarihinde revize edilmiş hali) 

I. GENEL ŞARTLAR ve KURALLAR:

1-  4734 sayılı Kamu İhale Kanunun Ek 9 uncu maddesi gereğince mal alımlarının bölgesel kalkınmanın sağlanmasına yönelik olarak tedarik edilmesini teminen Cazibe Merkezleri programına dahil olan firmalar için "Cazibe Merkezleri Kataloğu Kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi" hazırlanmıştır.
  Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, bölgesel kalkınma programları kapsamında üretilen malları ana statüsünde yer alan mallarla sınırlı kalmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarının talebi doğrultusunda temin edecek olup, ayrıntılı listesi Devlet Malzeme Ofisi web sitesinde (www.dmo.gov.tr) yayımlanan “Kataloğa Alınacak Malzeme Çeşitleri Listesi (CMK)”ndeki (Ek-6)'da yer alan ürünlerle Katalogda yer almak isteyen üretici/imalatçı durumundaki firmalarla 2 yıl süreli “Cazibe Merkezleri Kataloğu Kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi” (Ek-5) akdedilecektir.
  İşbu katalog kapsamında yer alacak olan firmaların üretim yerlerinin Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli veya Van illerinin sınırları içerisinde yer alması gerekmektedir.
  Bu sözleşme kapsamında, firmaların üretim adresinin bulunduğu il ve firmaların belirleyeceği diğer illerde yer alan müşterilerin talepleri karşılanabilecektir. Firmaların taleplerini karşılamayı taahhüt ettikleri müşterilerin bulunduğu iller firma tarafından "EK-7 Sipariş ve Teslimat İlleri Tablosu (CMK)" (Ek-7)'de belirtilecektir.
  Cazibe Merkezleri Kataloğuna müracaat edecek olan firmaların, teklif edeceği ürünlerin ekte bulunan (EK-6) "Kataloğa Alınacak Malzeme Çeşitleri Listesi (CMK)"nde yer alması gerekmekle birlikte, listede olmayan ürünlerle başvurulması halinde Ofisçe kataloğa alınması uygun görülenler söz konusu listeye eklenmek suretiyle başvuru işlemlerine devam edilir. Katalogda yer alması uygun görülmeyen ürünlere ait başvurular ise kabul edilmeyecektir.
  Firmalar, Ofis tarafından ilan edilecek sektör ve ürün grupları kapsamında yer alan ürünlerinin "Kataloğa Alınacak Malzeme Çeşitleri Listesi"ne (Ek-6) dahil edilmesi için kataloğa müracaat etmeksizin de her zaman başvuruda bulunabilirler. Teklif konusu ürünler, katalogda yer alabilme koşulları, piyasadaki pazar payları ve gerekli görülen diğer hususlar yönünden araştırılacak olup, Ofis tarafından uygun görülenler bu listeye dahil edilecek, uygun görülmeyen ürünlere ilişkin başvurular reddedilecektir.
  Ofisçe daha önce açıklanan sektör ve ürün gruplarına yeni bir ürün grubu ya da ürün eklenmesine karar verilmesi halinde, bu husus ayrıca duyurulacaktır.

2- Yukarıda belirtilen illerde üretim yapan firmalar Cazibe Merkezleri Kataloğunda yer almak üzere her zaman müracaatta bulunabilecektir. Müracaatta bulunacak olan firmalar, aşağıda belirtilen dokümanları ihtiva edecek şekilde hazırlayacakları dosyayı, ekte yer alan (EK-9) başvuru dilekçelerinin ekinde, sözleşme yapmak üzere Katalog Daire Başkanlığına ya da üretim yerlerinin görev alanı içinde yer aldığı Bölge Müdürlüğüne/İrtibat Bürosuna bizzat başvurabileceklerdir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
   a) Cazibe Merkezleri Kataloğunda yer almak üzere yapılacak müracaatlarda, istenilen evrakları Ofisçe belirtilen süre içerisinde tamamlamayan tedarikçilerin başvuruları red edilecek olup, aynı ay içinde ikinci başvuruları kabul edilmeyecektir.
   b) Katalogda yer almak üzere müracaatta bulunan firmanın 11.02.1959 tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile "Elektronik Tebligat Yönetmeliği" uyarınca kayıtlı elektronik posta adresinin (...@.......kep.tr) olması gerekmektedir.

3-  
   a) Katalogda yer alması istenen ürünlerin, piyasada satışı yapılan ürünlerden olması gerekmektedir. Ofis, firmayı veya firmalarca teklif edilen ürünü/ürünleri kataloğa alıp almamakta serbest olup, başvuruları uygun görülmeyen ve gerekli şartları sağlamayan firmaların müracaatları değerlendirme dışı bırakılacaktır.
   b) Katalogda yer almak üzere müracaatta bulunan firmaların teklif etmiş olduğu ürünlerle ilgili olarak idari, ticari veya üretimle ilgili herhangi bir faaliyetinin olmadığının Ofisçe tespit edilmesi halinde başvuruları değerlendirme dışı bırakılacaktır.
   c) Katalogda yer almak üzere müracaatta bulunan firmalardan istenilen Ayrıntılı Bilanço ve Gelir Tablosunun incelenmesi sonucu mali durumlarının uygun olmadığı tespit edilenlerin müracaatları değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4-  Katalogda yer alması uygun görülen firmaların, cezalı ve ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı hususlarında 04.01.2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 05.01.2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır. Firmalar, katalog kapsamında yapılacak alımlarda ve ihalelerde, ihaleden yasaklanmayı gerektirecek nitelikte yasak fiil ve davranışta bulunamazlar.

5-  Sözleşme imzalanması kararlaştırılan ve bu amaçla davet edilen firma, kendisine Ofis tarafından gönderilen davet yazısının bildirim tarihinden itibaren 10 gün içerisinde gerekli işlemleri tamamlayarak “Cazibe Merkezleri Kataloğu Kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi”ni imzalamak zorundadır. Bu süre zaruret halinde isteklinin talebi ve Ofisçe de kabulü halinde uzatılabilir. Aksi takdirde firmanın katalog başvurusu reddedilecek ve bir sonraki müracaat döneminde de başvurusu kabul edilmeyecektir.
  Katalog sözleşmesi imzalamak üzere müracaatta bulunan firmalar, sözleşme imzalanıncaya kadar ürün ilavesi teklifinde bulunamazlar.
  Sözleşme imzalayan firmalar mevcut sözleşmelerine ilave ürün tekliflerini her zaman yapabilirler. Ancak aynı ay içinde bir defadan fazla ilave ürün teklifinde bulunamazlar.

6-  Başvuru yapıldıktan sonra Ofisçe yapılan değerlendirme sonucu tespit edilen eksikliklerin verilen sürede tamamlanamaması sebebiyle veya ilandaki diğer nedenlerle müracaatları reddedilen firmalar, başvuru esnasında tevdi ettikleri evrakı bu sürenin bitiminden itibaren 10 gün içerisinde teslim almak zorundadırlar. Süresi içerisinde teslim alınmayan belgeler Ofisin herhangi bir sorumluluğu olmamak kaydıyla, posta yoluyla ilgili firmaya gönderilecektir.

7-  Kataloğa alınacak malzeme çeşitleri ve katılım şartlarına ilişkin daha geniş bilgi Katalog Daire Başkanlığından veya Bölge Müdürlükleri/İrtibat Bürolarından temin edilebilir.

8-  Aşağıda sayılanların doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına yaptıkları müracaatlar hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.
   a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar (yasaklılık süresi boyunca).
   b) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan, örgütlü suçlardan veya kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.
   c)İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
   ç)  Fason üretimi ve anlaşmalarıyla katalogda yer almak isteyenler.
   d) Genel Müdürlüğümüzce belli bir süre ile Ofis ihalelerine iştirak ettirilmemesine ve/veya kataloga başvurmamasına karar verilenlerden süresi devam edenler.
   e) Müracaat tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olanlar.
   f) Başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.
   g) İflası ilan edilmiş, zorunlu tasfiye kararı verilmiş, borçlarından dolayı mahkeme idaresi altına alınmış, konkordato ilan etmiş ve hakkında “iflasın ertelenmesi kararı” verilmiş olanlar.
   ğ) Ofisin ihale yetkilileri ile satınalma ve katalog komisyonlarında görevli kişiler.
   h) Ofisin katalog konusu ürünleriyle ilgili her türlü ihale, satınalma ve katalog işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
   ı) (ğ) ve (h) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
   i) (ğ), (h) ve (ı) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile ortağı oldukları şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).
   j) Ofis bünyesinde bulunan veya Ofis ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler,
   k) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu, Millî İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler,
   l) 2/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun uyarınca Ofiste iki yıl görev yapmış olanlardan hangi sebeple olursa ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle görev ve ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak başvuruda bulunamazlar, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar. Buna rağmen katalog sözleşmesi imzalamak üzere müracaat eden firmaların talepleri red edilir. Ayrıca, bu durumda olup da müracaat aşamasında tespit edilemeden sözleşme yapılmışsa, sözleşmenin feshine ilişkin hükümleri uygulanır.

II-BAŞVURUDA BULUNACAK FİRMALARDAN İSTENİLEN DOKÜMANLAR İLE BU FİRMALARIN YERİNE GETİRMELERİ GEREKEN SAİR HUSUSLAR  :

   Katalogda yer almak üzere başvuruda bulunacak firmaların aşağıda sayılan belgeleri tamamlayarak Ek-9 dilekçe ekinde Katalog Daire Başkanlığına veya Bölge/İrtibat Büro Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

1- Ticaret, Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf ve Sanatkar Siciline Kayıt Belgesi ,
   a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğuna ilişkin firmanın Ofis’e müracaat tarihi esas alınmak üzere en geç bir ay önceki tarihte düzenlenmiş olan oda belgesi ve mesleki faaliyetten men edilmediğine dair belge.
   b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış ve firmanın Ofise müracaat tarihi esas alınmak üzere en geç bir ay önceki tarihte düzenlenmiş olan oda belgesi ve mesleki faaliyetten men edilmediğine dair belge.

2- Ticaret Sicili Gazetesi ; Şirket Ana Sözleşmesi ve değişiklikleri ile ortakların en son durumu ile temsile yetkili olanları gösterir nüsha, Ayrıca; firmanın, şahıs şirketi olması halinde ortaklarının tamamının, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan ortağının; gerçek veya tüzel kişi ortak olmalarına göre, ortak oldukları şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları sermaye şirketlerinin ortaklık durumlarını gösterir nüshaları.

3- Temsil Belgeleri  ;
   a) Tüzel kişiliklerde tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olunduğuna ilişkin müstenidatın da yer aldığı noter tasdikli imza sirküleri.
   b) Vekâleten katılma halinde, noter onaylı vekâletname ile vekâleten katılanın noter onaylı imza beyannamesi.

4-  Gerçek veya tüzel kişilikte, temsile yetkili olanların ayrı ayrı, hileli iflas etmediklerine, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmadıklarına, ilan tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediğine dair adli sicil kaydı.

5-  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadıklarına dair yazılı taahhütname.

6-  İflası ilan edilmiş, zorunlu tasfiye kararı verilmiş, borçlarından dolayı mahkeme idaresi altına alınmış, konkordato ilan etmiş ve hakkında “iflasın ertelenmesi kararı” verilmiş durumda olmadıklarına dair belge aslı.

7- Sözleşme düzenlenmesi sırasında başvuru sahibinin kesinleşmiş ve vadesi geçmiş sosyal güvenlik primi borcunun olmaması gerekmektedir (Bu husus Ofis yetkililerince sorgulanacak olup prim borcunun KİK Genel Tebliğinde belirtilen sınırın üzerinde olması halinde firma ile  sözleşme yapılmayacaktır).

8- Sözleşme düzenlenmesi sırasında firmanın ayrıca kesinleşmiş ve vadesi geçmiş vergi borcunun da olmaması gerekmektedir (Bu husus Ofis yetkililerince sorgulanacak olup vergi borcunun KİK Genel Tebliğinde belirtilen sınırın üzerinde olması halinde firma ile sözleşme yapılmayacaktır).

9- Katalogda yer almak üzere müracaat edecek firmanın ;
   a) Sanayi ve Ticaret Odalarınca veya esnaf ve sanatkarlar için kayıtlı oldukları esnaf ve sanatkarlar odalarınca düzenlenecek Kapasite Raporu. (Ticaret odaları ile sanayi odalarının ayrı olduğu yerlerde, sanayi odasınca düzenlenecek kapasite raporları kabul edilecektir. Ancak sanayi odasına kaydolma zorunluluğu bulunmayanların ticaret odasınca düzenlenen kapasite raporları, çalışma alanları ayrı birden fazla odaya kayıtlı olan sınai işletmelerin tesisin bulunduğu yerdeki odaca düzenlenen kapasite raporları kabul edilecektir.)
   b) Türk Patent Enstitüsünden alınmış “Marka Tescil” belgesi (Marka Tescil Belgesi olmayan firmaların başvuru yaptığı tarihtan itibaren en geç altı (6) ay içinde sözkonusu belgeleri ibraz edeceklerine dair taahhütname vermeleri halinde müracaat dosyaları işleme alınacaktır. Verilen süre içerisinde belgenin getirilmemesi halinde ilgili ürünlerin sözleşme imzalanmış ise satışları askıya alınacak, başvurusu devam ediyorsa işlemleri durdurulacaktır.)

   c) Katalogda yer alması istenilen tüm ürünlerin her türlü fikri ve sınaî mülkiyet hakkının kendilerine ait olduğunun ve bu konudaki tüm hak ve yükümlülüklerin yerine getirildiğinin ayrıca, bu ödevin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle Ofisin herhangi bir zarara uğraması halinde (diğer tüm hakları saklı kalmak üzere) ise Ofisin uğradığı her türlü zararın karşılanacağına dair taahhütname.
   d) Temizlik Ürünleri, kağıt temizlik ürünleri, plastik çöp torbaları ve kişisel bakım ürünleri için, sadece genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve sosyal güvenlik kuruluşlarının doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketler başvuruda bulunabilecektir.

10- Ürün standardına ilişkin uygunluk belgeleri;

            Firmaların katalogda yer almak üzere teklif ettikleri ürünler için tevdi etmeleri gereken belge çeşitleri aşağıdaki fıkralarda sayılmış olup, teklif edilen ürün için gerekli belgenin hangi fıkra kapsamında yer aldığı "Kataloğa Alınacak Malzeme Çeşitleri Listesi"nde (EK-6) gösterilmiştir.
   a) “CE” işareti ve buna bağlı “ CE Uygunluk Beyanı” (Türkçe olmayan CE uygunluk beyanı  için ayrıca Yeminli Tercüman tarafından çevrilmiş Türkçe tercümesinin aslı veya noter tasdikli sureti. Gerekli görülmesi halinde “CE Uygunluk Beyanı”na ilave olarak CE teknik dosyası da istenebilecektir.) veya bu maddenin (f) fıkrasında yer alan belgeler.

   b) T.C. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi'ne (ÜTS) kaydının yapıldığına dair belge,
   c) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı’nca verilen uygunluk belgesi,
   ç) "Ağız Temizliğinde Elle Kullanılan Diş Fırçaları, Elektrikle/Pille Çalışan Diş Fırçalarının Fırça Başlıkları ve Arayüz Fırçalarının Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ"e uygun Test Raporu,
   d) T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB)/ Ürün Takip Sistemi'ne (ÜTS) kaydının yapıldığına dair belge ile "Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"e uygun Güvenlik Bilgi Formu (MSDS).

   e)
      1) Firmanın ISO 14001:2004 standardına uygun “Kalite ve Çevre Standartlarına” olduğunu gösteren TURKAK veya Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) karşılıklı tanıma anlaşmalarında yer alan akreditasyon kuruluşlarından biri tarafından akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşu tarafından verilen ve TURKAK “Akredite Belge İnceleme Formu” ile teyit edilmiş belge; Türkçe tercümesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
      2) Firmanın EN ISO 9001:2008 veya ISO 9001:2008 standardına uygun “Kalite Yönetim Sistemi” olduğunu gösteren TURKAK veya Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) karşılıklı tanıma anlaşmalarında yer alan akreditasyon kuruluşlarından biri tarafından akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşu tarafından verilen ve TURKAK “Akredite Belge İnceleme Formu” ile teyit edilmiş belge; Türkçe tercümesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
      3) Katalogda yer almak üzere teklif edilen Toner/karkuş için her bir ürüne ait ISO/IEC 19752 ve ISO/IEC 19798 sertifikalarının, mürekkeppüskürtmeliler için ise her bir ürüne ait ISO/IEC 24711'de genel şartları belirtilenISO/IEC 24712 sertifikalarının yeminli tercüme bürosundan alınan Türkçe tercümesinin aslı veya noter tasdikli sureti.
   f)

      1)  Türk Standartları Enstitüsünden ilgili standarda uygunluğunu gösteren “Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası)” veya Uygunluk Raporu.
      2)  Türk Standardı bulunmayan ürünler için  TSE Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK  Belgesi).
      3)  Bu fıkranın 1. veya 2. bentleri yerine TÜRKAK veya uluslararası akreditasyon forumu (IAF) karşılıklı tanıma anlaşmalarında yer alan akreditasyon kuruluşlarından biri tarafından akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşu tarafından verilen ve TÜRKAK “Akredite Belge İnceleme Formu” ile teyit edilmiş, ürünün ilgili Türk Standardına veya Avrupa Standardına veya Uluslararası Standardına uygunluğunu gösteren test raporunun (test sertifikası olmadan geçerli olmayacağı belirtilen test raporları için test sertifikası da ibraz edilecektir.) Türkçe tercümesinin aslı veya noter tasdikli sureti de tevdi edilebilecektir (TÜRKAK tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından alınan sertifikalar için, "Akredite Belge İnceleme Formu" gerekmemektedir.)

                      Bu fıkra kapsamında yer alan ürünler için istenen ve sözkonusu belgeleri olmayan firmaların, başvuru yaptığı tarihten itibaren en geç altı (6) ay içinde sözkonusu belgeleri ibraz edeceklerine dair taahhütname vermeleri halinde müracaat dosyaları işleme alınacaktır. Verilen süre içerisinde getirilmeyen belgelere ilişkin ürünler sözleşme imzalanmış ise satışları askıya alınacak, başvurusu devam ediyorsa işlemleri durdurulacaktır.
   g) TÜRKAK veya Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) karşılıklı tanıma anlaşmalarında yer alan akreditasyon kuruluşlarından biri tarafından akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşu tarafından verilen ve TÜRKAK “Akredite Belge İnceleme Formu” ile teyit edilmiş, ürünün EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) ve LVD (Alçak gerilim Direktifi) gösteren test raporunun Türkçe tercümesinin aslı.

             Firmalarca teklif edilen ürünlerin, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan düzenlemelere uygun olduğu, insan sağlığı açısında zararı bulunmadığı hususu ile 29.06.2001 tarih ve 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun"unve bu Kanuna göre çıkarılmış yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatın amir hükümleri ile Kanun’da düzenlenmemiş olan ancak aynı ürünü kapsayan teknik mevzuatın gereklerinin yerine getirilmesi hususundaki tüm sorumluluk firmaya aittir.

   ğ) Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"e uygun Güvenlik Bilgi Formu (MSDS).

       h) T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş olan "Biyosidal Ürün Ruhsatı",

11- Garanti Belgesi;  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri uyarınca düzenlenen Garanti Belgesi,
  Bu kapsama girmeyen ürünlerin, en az (2) iki yıl süre ile müracaatta bulunan firma garantisi altında olacağına dair taahhütname.

12-  Teklif edilecek ürünün özelliği dolayısıyla kanuni bir zorunluluk olarak kullanımına ve satışına ilişkin bulundurulması ya da alınması zorunlu diğer belgeler.

13-  “Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği” gereğince; Tanıtma ve kullanma kılavuzu düzenleme zorunluluğu olan her ürün için Türkçe kullanma kılavuzu (CD ortamında verilecektir).

14- Kataloğa müracaat edecek firmanın, varsa ürünlerini satan bayilere ait iletişim bilgilerinin yer aldığı liste.

15-  Sözleşme ve sipariş şartlarında yer alan tüm sorumluluk ve yükümlülük sözleşme imzalayan firma uhdesinde kalmak üzere gerektiğinde firma adına teslimat yapacak, para tahsil edecek, yetkili bayi listesi ve Noterden tasdikli bayilik sözleşmesi (Listede yer alacak firmaların da kamu ihalelerine girmekten yasaklı olmadıklarının beyan edilmesi gerekir).

16- 5.000- TL tutarında kat’i ve süresiz teminat, (sözleşme akdedilirken tevdi edilecektir.)

17-  Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır.
   a) Tedavüldeki Türk parası,
   b) Mevduat veya katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları,
   c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.
(c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.
  İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.
  Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

18-  Ofisçe belirlenen formata uygun olarak (ana ürün gurupları ve alt kodlamalarına göre form üzerindeki notlar da dikkate alınarak) düzenlenmiş, ürün ve fiyat bilgilerini gösterir “Ürün ve Fiyatlandırma Tablosu (CMK)” (EK-3) ile ürünlere ait teknik özelliklerin yer aldığı “Ürüne Ait Teknik Özellik Formu (CMK)” (EK-4). (Bu formlar kaşeli ve onaylı olacak ayrıca CD ortamında da tevdi edilecektir.)

19-  Katalogda yer alması istenilen beher malzemenin; adı, cinsi, özellikleri, boyutları (en, boy ve derinlik ölçüleri) ve/veya hacmi, ağırlığı, teknik çizim ve özellikleri ve/veya projeleri, menşei, resimleri, Türkçe ve Orijinal katalogları, broşür vb. gibi ürünün tasarım ve tanıtımına esas teşkil eden bilgi ve dokümanlar ile "Ürün ve Fiyatlandırma Tablosunda (CMK)" (EK-3) bulunan ilgili sütunlara ürünlere ait orijinal ürün kodları yazılacaktır.

20-  Müracaat edecek olan firmalar, kendilerinin ve teklif ettikleri ürünlerinin katalogta yer alabilme koşullarına uygun olup olmadığı ve/veya teklif edilen ürünlerin fiyatları ile ilgili olmak kaydıyla; Genel Müdürlüğümüzce görevlendirilecek yetkililerin, firma işyerinde gerçekleştirilecek olanlar da dahil olmak üzere, her türlü inceleme, araştırma ve denetim yapmasına imkân sağlamak ve bu kapsamda istenecek bilgi, defter ve belgeleri vermek zorundadırlar. Aksi takdirde firmanın başvurusu reddedilecektir.
  Firmaların teklif edecekleri ürünlerden, numune istemek suretiyle Ofiste veya firmanın üretim/teşhir alanında ya da daha önceden firma tarafından satışı yapılan yerde görülmek suretiyle incelenmesi kararlaştırılan ürün grupları içerisinde yer alanların, Ofis tarafından firmaya gerekli bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde numunesinin gönderilmemesi ya da bildirilen tarihte iş yerinde hazır bulundurulmaması halinde ilgili ürünlerin başvurusu reddedilecektir.

21- Müracaat edecek olan firmanın e-fatura uygulamasına dahil olması zorunlu olup, Ofisçe fiyat analizi yapmaya yeterli sayıda ve nitelikte teklif konusu her bir ürünün birebir yer aldığı ve müracaat tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl içerisinde düzenlenmiş ve iptal edilmemiş tüm e-faturalarının yer aldığı listenin (listede teklif ettiği her bir ürünün adı, markası, modeli ve bu ürüne ilişkin faturanın tarih ve sayısı olmalıdır) sunulması gereklidir.

Ancak e-fatura uygulamasına dahil olmayan firmaların başvuru yaptığı tarihten itibaren en geç iki (2) ay içinde e-fatura kullanmaya başlayacaklarına dair taahhütname vermeleri halinde müracaat dosyaları işleme alınacaktır. Verilen bu süre içerisinde e-fatura kullanımına başlanılmaması halinde sözleşme imzalanmış ise firmanın satışları askıya alınacak, başvurusu devam ediyorsa işlemleri durdurulacaktır.

Ayrıca firma son 1 (bir) yıl içinde teklif etmiş olduğu ürünler için henüz e-faturası bulunmaması halinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından onaylanmış;
   a)
Fiyat analizi yapmaya yeterli sayıda ve nitelikte teklif konusu her bir ürünün birebir yer aldığı ve müracaat tarihi esas alınmak şartıyla son 1 (bir) yıl içerisinde düzenlenmiş olan ve o ürünün piyasa satışına ilişkin tüm fatura fotokopileri ile bu fatura dökümlerinin yer aldığı liste,
   b) Teklif edilen ürünlerin bu faturalarla gerçekleştirilen satışlarından başka piyasaya hiç satışının yapılmadığı ve bu faturaların da düzenlendikten sonra hiç bir suretle iptal edilmediğini belirtir yazı,

ibraz edebilecektir.

22- Katalogda yer alacak firmaların, müracaat tarihi itibariyle kendilerine ait internet web sitelerinin olması ve bu sitede herkese açık olarak, katalogda yer alması istenilen ürünlerin ayrıntılı teknik özelliklerinin gösterilmesi zorunlu olup bu şartları yerine getirmeyen firmaların başvuruları reddedilecektir.

23-  Teslim süreleri, sipariş edilen ürünlerin miktarına ve cinsine göre her firma için standart olup, Ek-10'daki listede yer aldığı şekilde olacaktır. Bu listede yer almayan ürün gruplarının teslim süreleri başvuru sahibi firmalarla yapılan görüşme sonucunda belirlenecektir.

24-  Sözleşme imzalanan tedarikçiler, Ofisle mutabakata varılan ürünlerine ait resimler ile diğer bilgilerin (adı, cinsi, teknik özellikleri vb.) girişlerini, sözleşmenin imzalanmasını müteakip Ofisten alacakları tedarikçi numarası, kullanıcı adı ve şifre ile Ofisin Elektronik Satış Sitesindeki “E-Tedarikçi Girişi” bölümünden yapacaklardır. Ürüne ait resimler; ürünün gerçek görüntüsünü yansıtacak, fazla veya noksan parça veya yan elemanı ya da aksesuarı içermeyecektir. Ürüne ait teknik özelliklerin de Ek-4 Ürüne Ait Teknik Özellik Formlarında (CMK) belirtilenlerle bire bir aynı olacak şekilde girilmesi gerekmektedir.
  Katalogda yer alacak ürünlerle ilgili olarak sisteme yüklenecek görseller; iç mekana veya iç detaya sahip ürünler için 5 adet (1 tanesi iç mekan veya iç detay) ve iç mekana veya iç detaya sahip olmayan ürünler için 4 adet resim ve mobilya grubu için ayrıca 1 adet teknik çizimden oluşacak olup her bir resim; 784x600 piksel ebatlarında, 4:3 oranına uyan, en çok 800 KB boyutunda jpeg, jpg, png formatlarından birine sahip olacaktır. Teknik çizimin; 1/10 ölçeğinde, ayrıntılı, okunaklı, üründe kullanılan dolap kapağı, cam, deri, kumaş vb. malzeme ölçülerini de detaylı olarak içerecek şekilde olması gerekmektedir. Resimlerin ise ürünlerin kullanım şekline göre bütün detayları gösterecek, farklı cephelerden çekilmiş olması gerekmektedir. Sisteme yüklenecek görseller; dijital ortamda ve renkli çıktı şeklinde başvuru esnasında Katalog Daire Başkanlığı'na/Bölge veya İrtibat Büro Müdürlüklerine teslim edilecek olup, bu görsellerin kabul edilip edilmemesi hususunda Katalog Daire Başkanlığı yetkilidir. Katalog Daire Başkanlığı'nın kabul etmediği veya eksik bulduğu görseller tamamlanıncaya kadar ilgili ürünler internette yayına açılmaz.

25- Sözleşmeye davet aşamasında düzenlenecek olan Ortaklık Durum Belgesi (CMK) (Ek-11) ve Ortaklık ve/veya Unvan Değişikliği Bildirim Taahhütnamesi (CMK) (Ek-12).

26-  Vergi Dairesince onaylanmış son 3 yıla ait Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu.

27-  “Satış Sonrası Hizmetler Hakkındaki Yönetmeliği” gereğince; Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi ve eki servis istasyonları listesi ya da bunların ilgili bakanlık web sitesinden alınacak dökümü.

28-  Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yapılacak olan protokoller doğrultusunda Ofisimizce elektronik ortamda sorgulanabilecek olan hususlarla ilgili olarak ekte örneği bulunan (Ek-8) muvafakatnamenin verilmesi gerekmektedir.

29- Sözleşme başvurusunda bulunacak firmanın veya ortaklarının Ofise muaccel hale gelmiş borcunun olmadığına dair yazılı taahhütname. (Bu husus Ofis yetkililerince sorgulanacak ve borcun bulunması halinde firma başvurusu kabul edilmeyecektir.)

30- Sözleşme düzenlenmesi sırasında firmanın veya ortaklarının Ofise muaccel hale gelmiş borcunun olmaması gerekmektedir. (Bu husus Ofis yetkililerince sorgulanacak olup borcun olması halinde firma ile sözleşme yapılmayacaktır.)

NOT : İlan ekleri (“Katalog Sözleşme Örneği”, “Kataloğa Alınacak Malzeme Çeşitleri Listesi (CMK)” vb.) Devlet Malzeme Ofisi web sitesinde ilan edilmekte olup (www.dmo.gov.tr) bu belgelere web sitemizden ulaşılabilinir.

 

EK LİSTESİ
1-Dosya Fihristi (CMK) 
2-Firma Bilgi Formu (CMK) 
3-Ürün ve Fiyatlandırma Tablosu (CMK) 
4-Ürüne Ait Teknik Özellik Formu (CMK) 
5-Sözleşme Örneği  ve Eki Ceza Taahhütnamesi(CMK)
6-Kataloğa Alınacak Malzeme Çeşitleri Listesi (CMK) (13.03.2024 tarihi itibariyle güncellenmiş hali)  
7-Sipariş ve Teslimat İlleri Tablosu (CMK) 
8-Muvafakatname Örneği (CMK) 
9-Başvuru Dilekçesi (CMK)Kırılım Listesi ve Ürün Maliyet Tablosu (CMK) 
10-Teslim Süreleri Tablosu (CMK) 
11-Ortalık Durum Belgesi (CMK) 
12-Ortaklık Unvan Değişikliği Bildirim Taahütnamesi (CMK)
13-Garanti Belgesi Taahütnamesi (CMK)