Katalog İlanı ve Ekleri

13.03.2024

AÇIK SATIŞLARA AİT KATALOG İLANI

KATALOG KAPSAMINDAKİ FİRMALARDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK AÇIK SATIŞLARA AİT SATINALMA SÖZLEŞMESİ İMZALAMAK ÜZERE MÜRACAAT EDECEK FİRMALARIN YERİNE GETİRMELERİ GEREKEN HUSUSLAR İLE BU FİRMALARDAN İSTENİLEN DOKÜMANLAR

(22.12.2020 tarihinde revize edilmiş hali) ....

I- GENEL ŞARTLAR ve KURALLAR:

1-  Ofisimizin iştigal konusuna giren ve müşterilerimizin ihtiyaçlarının katalog kapsamında tedarik edilmesini teminen, ayrıntılı listesi Devlet Malzeme Ofisi web sitesinde (www.dmo.gov.tr) yayımlanan “Kataloğa Alınacak Malzeme Çeşitleri Listesi”nde (Ek-6) yer alan ürünlerle Katalogda yer almak isteyen ve ürünlerinin Kataloğa alımı uygun görülen firmalarla 2 yıl süreli “Katalog Kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi” (Ek-5) akdedilecektir.

Kataloğa müracaat edecek olan firmaların, teklif edeceği ürünlerin ekte bulunan (EK-6) "Kataloğa Alınacak Malzeme Çeşitleri Listesi"nde yer alması gerekmekle birlikte, listede olmayan ürünlerle başvurulması halinde Ofisçe kataloğa alınması uygun görülenler söz konusu listeye eklenmek suretiyle başvuru işlemlerine devam edilir. Katalogda yer alması uygun görülmeyen ürünlere ait başvurular ise kabul edilmeyecektir.

Firmalar, Ofis tarafından ilan edilecek sektör ve ürün grupları kapsamında yer alan ürünlerinin "Kataloğa Alınacak Malzeme Çeşitleri Listesi"ne (Ek-6) dahil edilmesi için kataloğa müracaat etmeksizin de her zaman başvuruda bulunabilirler. Teklif konusu ürünler, katalogda yer alabilme koşulları, piyasadaki pazar payları ve gerekli görülen diğer hususlar yönünden araştırılacak olup, Ofis tarafından uygun görülenler bu listeye dahil edilecek, uygun görülmeyen ürünlere ilişkin başvurular reddedilecektir.

Ofisçe daha önce açıklanan sektör ve ürün gruplarına yeni bir ürün grubu ya da ürün eklenmesine karar verilmesi halinde, bu husus ayrıca duyurulacaktır.

Katalogda yer almak üzere başvuruda bulunacak olan firmaların konumları (üretici, ithalatçı, yetkili satıcı), başvuruda bulunacakları ürüne göre "Kataloğa Alınacak Malzeme Çeşitleri Listesi"nde (EK-6) belirtilmiştir. Başvuruda bulunulan ürünle ilgili olarak konumu bu listeye uygun olmayan firmaların müracaatları kabul edilmeyecektir.

2- Kataloga ilk defa müracaat edecek olanlar her zaman başvuruda bulunabilecektir.
   a)
 İlk defa müracaat edecek firmalar, aşağıda belirtilen dokümanları ihtiva edecek şekilde hazırlayacakları dosyayı, ekte yer alan (EK-14) başvuru dilekçelerinin ekinde,
   b) Mevcut sözleşmesini yenilemek isteyen firmalar sözleşme bitim tarihinin 60 gün öncesinden başlamak suretiyle başvuru yapabilecekleridir. Ancak yeni sözleşmeler mevcut sözleşmelerin bitiş tarihinden sonra yürürlüğe girecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunacak olan firmalar sözleşmelerinin kapsamında bulunan ürünlerinden yeni sözleşmede yer almasını istedikleri ürünlere ait katalog kod numaralarının yer aldığı liste ve bu ürünlere ait süresi geçen ya da vizesi dolan evraklar ile yeni teklif edecekleri ürünlere ait liste ve aşağıda belirtilen belgeleri ekte yer alan (EK-14) başvuru dilekçelerinin ekinde, sözleşme yapmak veya sözleşme yenilemek üzere yukarıdaki müracaat dönemleri içerisinde Katalog Daire Başkanlığına, bizzat başvurabileceklerdir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
   c) Katalogda yer almak üzere yapılacak ilk müracaatlarda; istenilen evrakları Ofisçe belirtilen süre içerisinde tamamlamayan tedarikçilerin başvuruları red edilecek olup, aynı ay içinde ikinci başvuruları kabul edilmeyecektir.
ç) Katalogda yer almak üzere müracaatta bulunan firmanın 11.02.1959 tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile "Elektronik Tebligat Yönetmeliği" uyarınca kayıtlı elektronik posta adresinin (...@.......kep.tr) olması gerekmektedir.

3-  a)  Katalogda yer alması istenen ürünlerin, piyasada satışı yapılan ürünlerden olması gerekmektedir. Ofis, firmayı veya firmalarca teklif edilen ürünü/ürünleri kataloğa alıp almamakta serbest olup, başvuruları uygun görülmeyen ve gerekli şartları sağlamayan firmaların müracaatları değerlendirme dışı bırakılacaktır.
   b)  Katalogda yer almak üzere müracaatta bulunan firmaların teklif etmiş olduğu ürünlerle ilgili olarak idari, ticari veya üretimle ilgili herhangi bir faaliyetinin olmadığının Ofisçe tespit edilmesi halinde başvuruları değerlendirme dışı bırakılacaktır.
   c)  Katalogda yer almak üzere müracaatta bulunan firmalardan istenilen Ayrıntılı Bilanço ve Gelir Tablosunun incelenmesi sonucu mali durumlarının uygun olmadığı tespit edilenlerin müracaatları değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4-  Katalogda yer alması uygun görülen firmaların, cezalı ve ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı hususlarında 04.01.2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 05.01.2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır. Firmalar, katalog kapsamında yapılacak alımlarda ve ihalelerde, ihaleden yasaklanmayı gerektirecek nitelikte yasak fiil ve davranışta bulunamazlar.

5-  Sözleşme imzalanması kararlaştırılan ve bu amaçla davet edilen firma, kendisine Ofis tarafından gönderilen davet yazısının  bildirim tarihinden itibaren 10 gün içerisinde gerekli işlemleri tamamlayarak “Katalog Kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesini imzalamak zorundadır. Bu süre zaruret halinde isteklinin talebi ve Ofisçe de kabulü halinde uzatılabilir. Aksi takdirde firmanın katalog başvurusu reddedilecek ve bir sonraki müracaat döneminde de başvurusu kabul edilmeyecektir.
Katalog sözleşmesi imzalamak üzere müracaatta bulunan firmalar,  sözleşme imzalanıncaya kadar ürün ilavesi teklifinde bulunamazlar. (Sözleşme dönemi içinde hem ilave ürün hem de sözleşme yenileme müracaatı yapan firmaların müracaat dosyaları sözleşme yenileme dosyasında birleştirilecektir.)
Sözleşme imzalayan firmalar mevcut sözleşmelerine ilave ürün tekliflerini Mart, Mayıs, Ağustos, Eylül ve Aralık aylarında yapabilirler. Ancak aynı ay içinde bir defadan fazla ilave ürün teklifinde bulunamazlar.

6-  Başvuru yapıldıktan sonra Ofisçe yapılan değerlendirme sonucu tespit edilen eksikliklerin verilen sürede tamamlanamaması sebebiyle veya ilandaki diğer nedenlerle müracaatları reddedilen firmalar, başvuru esnasında tevdi ettikleri evrakı bu sürenin bitiminden itibaren 10 gün içerisinde teslim almak zorundadırlar. Süresi içerisinde teslim alınmayan belgeler Ofisin herhangi bir sorumluluğu olmamak kaydıyla, posta yoluyla ilgili firmaya gönderilecektir.

7-  Kataloğa alınacak malzeme çeşitleri ve katılım şartlarına ilişkin daha geniş bilgi Katalog Daire Başkanlığından temin edilebilir.

8-  Aşağıda sayılanların doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına yaptıkları müracaatlar hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.
   a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar (yasaklılık süresi boyunca).
   b) 12/4/1991  tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan, örgütlü suçlardan veya kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.
   c)  İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
   ç) 
Fason üretimi ve anlaşmalarıyla katalogda yer almak isteyenler (kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketlerin başvuruları ile marka tescili Türkiye’de kendisine ait olan ve “Kataloğa Alınacak Malzeme Çeşitleri Listesi”nde (EK-6) yüksek teknolojili ürün olarak yer alan tıbbi cihazları teklif eden firmaların başvuruları hariç)

   d) Bir önceki müracaat döneminde başvuruda bulunup Genel Müdürlüğümüzce yapılan davet üzerine, süresi içerisinde sözleşme imzalamaya gelmemiş olanlar (Bu durumda olanların bir sonraki müracaat dönemindeki başvuruları kabul edilmeyecektir).
   e) Başvuru süresi içerisinde Genel Müdürlüğümüzce belli bir süre ile Ofis ihalelerine iştirak ettirilmemesine ve/veya katalogabaşvurmamasına karar verilenlerden süresi devam edenler.
   f) Müracaat tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olanlar.
   g) Başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.
   ğ) İflası ilan edilmiş, zorunlu tasfiye kararı verilmiş, borçlarından dolayı mahkeme idaresi altına alınmış, konkordato ilan etmiş ve hakkında “iflasın ertelenmesi kararı” verilmiş olanlar.
   h) Ofisin ihale yetkilileri ile satınalma ve katalog komisyonlarında görevli kişiler.
   ı) Ofisin katalog konusu ürünleriyle ilgili her türlü ihale, satınalma ve katalog işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
   i) (h) ve (ı) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
   j) (h), (ı) ve (i) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile ortağı oldukları şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).
   k) Ofis bünyesinde bulunan veya Ofis ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler,
   l) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu, Millî İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler,
   m) 2/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun uyarınca Ofiste iki yıl görev yapmış olanlardan hangi sebeple olursa ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle görev ve ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak başvuruda bulunamazlar, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar.
   n) Müracaat tarihleri itibariyle Ofis ile "Katalog Kapsamındaki KOBİ'lerden Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi" akdetmek üzere başvuruda bulunan firmalardan işlemleri devam edenler ile sözleşme akdetmiş olanlardan sözleşmesi devam eden firmalar. (Bu husus firmanın şahıs şirketi olması halinde ortaklarının tamamı, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan ortağı ile bunların gerçek veya tüzel kişi ortak olmalarına göre, ortak oldukları şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları sermaye şirketleri için de geçerlidir.)
Buna rağmen katalog sözleşmesi imzalamak üzere müracaat eden firmaların talepleri red edilir. Ayrıca, bu durumda olup da müracaat aşamasında tespit edilemeden sözleşme yapılmışsa, sözleşmenin feshine ilişkin hükümleri uygulanır.

 9- İlan ve ilan eki tip sözleşmede (Ek-5) belirtilen çeşitli başvuru tarihleri aşağıda topluca gösterilmiştir.

MÜRACAAT DÖNEMLERİ İTİBARIYLA BAŞVURU TARİHLERİ

Kataloğa Müracaat Dönemleri(İlk Müracaatlar)

Her zaman müracaatta bulunabilirler.

Orta ve Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünleri Listesinde yer alan ve Yerli Malı Belgesi olan ürünler ile Pardus İşletim Sistemli Ürünler(İlave Ürün Müracaatları)

Her zaman müracaatta bulunabilirler.

Sözleşme İmzalamış Olan Firmaların İlave Ürün Müracaat Dönemleri

Mart, Mayıs, Ağustos Eylül ve Aralık aylarında

Kataloğa Alınacak Malzeme Çeşitleri Listesine Ürün Eklenmesi Amacıyla Yapılacak Müracaat Dönemleri

Her zaman müracaatta bulunabilirler.


II-BAŞVURUDA BULUNACAK FİRMALARDAN İSTENİLEN DOKÜMANLAR İLE BU FİRMALARIN YERİNE GETİRMELERİ GEREKEN SAİR HUSUSLAR : 

   Katalogda yer almak üzere başvuruda bulunacak firmaların aşağıda sayılan belgeleri tamamlayarak dilekçe ekinde Katalog Daire Başkanlığına başvuru yapmaları gerekmektedir.

1-   Ticaret, Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf ve Sanatkar Siciline Kayıt Belgesi,
   a) 
Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğuna ilişkin firmanın Ofis’e müracaat tarihi esas alınmak üzere en geç bir ay önceki tarihte düzenlenmiş olan oda belgesi ve mesleki faaliyetten men edilmediğine dair belge.
   b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış ve firmanın Ofise müracaat tarihi esas alınmak üzere en geç bir ay önceki tarihte düzenlenmiş olan oda belgesi ve mesleki faaliyetten men edilmediğine dair belge.

2- Ticaret Sicili Gazetesi ; ilk  defa müracaat edecek firmalar için Şirket Ana Sözleşmesi ve değişiklikleri ile ortakların en son durumu ile temsile yetkili olanları gösterir nüsha, önceki dönemde Katalog Sözleşmesi yapmış olan firmalar için son durumlarını gösterir nüsha.
Ayrıca; firmanın, şahıs şirketi olması halinde ortaklarının tamamının, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan ortağının; gerçek veya tüzel kişi ortak olmalarına göre, ortak oldukları şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları sermaye şirketlerinin ortaklık durumlarını gösterir nüshaları.

3- Temsil Belgeleri ;
   a) 
Tüzel kişiliklerde tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olunduğuna ilişkin müstenidatın da yer aldığı noter tasdikli imza sirküleri.
   b) Vekâleten katılma halinde, noter onaylı vekâletname ile vekâleten katılanın noter onaylı imza beyannamesi.

4-  Gerçek veya tüzel kişilikte, temsile yetkili olanların ayrı ayrı, hileli iflas etmediklerine, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmadıklarına, ilan tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediğine dair adli sicil kaydı.

5-  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadıklarına dair yazılı taahhütname.

6-  İflası ilan edilmiş, zorunlu tasfiye kararı verilmiş, borçlarından dolayı mahkeme idaresi altına alınmış, konkordato ilan etmiş ve hakkında “iflasın ertelenmesi kararı” verilmiş durumda olmadıklarına dair belge aslı.

7-Sözleşme düzenlenmesi sırasında başvuru sahibinin kesinleşmiş ve vadesi geçmiş sosyal güvenlik primi borcunun olmaması gerekmektedir (Bu husus Ofis yetkililerince sorgulanacak olup prim borcunun KİK Genel Tebliğinde belirtilen sınırın üzerinde olması halinde firma ile sözleşme yapılmayacaktır).

8- Sözleşme düzenlenmesi sırasında firmanın ayrıca kesinleşmiş ve vadesi geçmiş vergi borcunun da olmaması gerekmektedir (Bu husus Ofis yetkililerince sorgulanacak olup vergi borcunun KİK Genel Tebliğinde belirtilen sınırın üzerinde olması halinde firma ile sözleşme yapılmayacaktır).

9- Katalogda yer almak üzere müracaat edecek firmanın Üretici olması halinde;
   a) Sanayi ve Ticaret Odalarınca veya esnaf ve sanatkarlar için kayıtlı oldukları esnaf ve sanatkarlar odalarınca düzenlenecek Kapasite Raporu. (Ticaret odaları ile sanayi odalarının ayrı olduğu yerlerde, sanayi odasınca düzenlenecek kapasite raporları kabul edilecektir. Ancak sanayi odasına kaydolma zorunluluğu bulunmayanların ticaret odasınca düzenlenen kapasite raporları, çalışma alanları ayrı birden fazla odaya kayıtlı olan sınai işletmelerin tesisin bulunduğu yerdeki odaca düzenlenen kapasite raporları kabul edilecektir.)
   b) 
Türk Patent Enstitüsünden alınmış "Marka Tescil" belgesi." (Bor esaslı ürünler, Dizel NOx Azaltma Maddesi AUS 32 (Adblue) ve Araç Motor (Antifriz) Soğutma Sıvısı için Marka Tescil Belgesi olmayan firmaların başvuru yaptığı tarihten itibaren en geç altı (6) ay içinde söz konusu belgeleri ibraz edeceklerine dair taahhütname vermeleri halinde müracaat dosyaları işleme alınacaktır. Verilen süre içerisinde belgenin getirilmemesi halinde ilgili ürünlerin sözleşme imzalanmış ise satışları askıya alınacak, başvurusu devam ediyorsa işlemleri durdurulacaktır.) 

   c) Katalogda yer alması istenilen tüm ürünlerin her türlü fikri ve sınaî mülkiyet hakkının kendilerine ait olduğunun ve bu konudaki tüm hak ve yükümlülüklerin yerine getirildiğinin ayrıca, bu ödevin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle Ofisin herhangi bir zarara uğraması halinde (diğer tüm hakları saklı kalmak üzere) ise Ofisin uğradığı her türlü zararın karşılanacağına dair taahhütname.

10- Katalogda yer almak üzere müracaat edecek firmanın İthalatçı olması halinde;
  Ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki T.C. Konsolosluğu’nca onaylanması kaydıyla, yurt dışındaki üretici firma tarafından Türkiye ithalatçısı olarak yetkili kılındığını gösterir noter tasdikli belge ve yeminli tercüme bürosundan alınan Türkçe tercümesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya bu belgenin, “Yabancı Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Hakkındaki Sözleşme”ye taraf ülkelerden temin edilmesi halinde “Apostille” şerhi veya ,
  Üretici firmanın Türkiye Ofisi tarafından ithalatçı/distribütör olarak yetkili kılındığını gösterir noter tasdikli belge.
  Aynı ürün için yurtdışı üretici firma veya bu firmanın Türkiye Ofisi tarafından verilen tek yetkili ithalatçı/distribütörlük belgesi bulunan birden fazla firma olması halinde; üretici firma veya bu firmanın   Türkiye Ofisince sözkonusu ürün için hangi firmanın tek yetkili ithalatçı/distribütör olduğu hususu açıklık kazandırılıncaya kadar firmaların başvuruları işleme alınmayacaktır.
  Ayrıca tek yetkili ithalatçı/distribütör olan firmalardan katalogda yer alan ya da yer almak üzere başvuruda bulunanların daha sonra yurtdışı üretici firma veya bu firmanın Türkiye Ofisi tarafından yetkisinin iptal edilmesi halinde; bu ürünlere ilişkin olarak yapılan başvurular bir önceki firmanın yetkisinin iptal edildiği tarihten itibaren 6 ay boyunca kabul edilmeyecektir.

11-  Kataloga müracaat edecek firmanın yetkili satıcı olması halinde (sadece "Kataloğa Alınacak Malzeme Çeşitleri Listesi"nde (EK-6) belirtilen ürünler için yetkili satıcı müracaat edebilir);
   a) Üretici, ithalatçı veya distribütör (söz konusu ürünlerin Türkiye’deki organizasyon yapısında en üst düzeydeki temsilcisi) tarafından imzalanmış, “DMO Malzeme Kataloğunda yer alma ve ürünlerini satma yetkisini ihtiva eden”  Yetkili Satıcılık Belgesi.  (Noter tasdikli)
   b) Yetki veren yerli üretici firmaya ait 9. maddede belirtilen belgeler,
   c) Yetkili satıcıya yetki veren; ürünün Türkiye distribütörü veya ithalatçısının, yurtdışındaki üretici tarafından yetkili kılındığına dair yetki belgesi (10. maddede belirtildiği şekilde).

12- Ürün standardına ilişkin uygunluk belgeleri;
         
Firmaların katalogda yer almak üzere teklif ettikleri ürünler için tevdi etmeleri gereken belge çeşitleri aşağıdaki fıkralarda sayılmış olup, teklif edilen ürün için gerekli belgenin hangi fıkra kapsamında yer aldığı "Kataloğa Alınacak Malzeme Çeşitleri Listesi"nde (EK-6) gösterilmiştir.
   a) “CE” işareti ve buna bağlı “ CE Uygunluk Beyanı” (Türkçe olmayan CE uygunluk beyanı  için ayrıca Yeminli Tercüman tarafından çevrilmiş Türkçe tercümesinin aslı veya noter tasdikli sureti. Gerekli görülmesi halinde “CE Uygunluk Beyanı”na ilave olarak CE teknik dosyası da istenebilecektir.) veya bu maddenin (f) fıkrasında yer alan belgeler,
   b)  T.C. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi'ne (ÜTS) kaydının yapıldığına dair belge,
   c)  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı’nca verilen uygunluk belgesi,
   ç) "Ağız Temizliğinde Elle Kullanılan Diş Fırçaları, Elektrikle/Pille Çalışan Diş Fırçalarının Fırça Başlıkları ve Arayüz Fırçalarının Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ"e uygun Test Raporu.
   d) T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB)/ Ürün Takip Sistemi'ne (ÜTS) kaydının yapıldığına dair belge ile "Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"e uygun Güvenlik Bilgi Formu (MSDS).
   e)

      1 )  Üretici firmanın ISO 14001:2004 standardına uygun “Kalite ve Çevre Standartlarına” olduğunu gösteren TÜRKAK veya Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) karşılıklı tanıma anlaşmalarında yer alan akreditasyon kuruluşlarından biri tarafından akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşu tarafından verilen ve TÜRKAK “Akredite Belge İnceleme Formu” ile teyit edilmiş belge; Türkçe tercümesinin aslı veya noter tasdikli sureti.
      2 ) Üretici ve yurt dışı üretici firmanın EN ISO 9001:2008 veya ISO 9001:2008 standardına uygun “Kalite Yönetim Sistemi” olduğunu gösteren TÜRKAK veya Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) karşılıklı tanıma anlaşmalarında yer alan akreditasyon kuruluşlarından biri tarafından akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşu tarafından verilen ve TÜRKAK “Akredite Belge İnceleme Formu” ile teyit edilmiş belge; Türkçe tercümesinin aslı veya noter tasdikli sureti.
      3) Katalogda yer almak üzere teklif edilen Toner/karkuş için her bir ürüne ait ISO/IEC 19752 ve ISO/IEC 19798 sertifikalarının, mürekkeppüskürtmeliler için ise her bir ürüne ait ISO/IEC 24711'de genel şartları belirtilenISO/IEC 24712 sertifikalarının yeminli tercüme bürosundan alınan Türkçe tercümesinin aslı veya noter tasdikli sureti.
   f)
      1) Türk Standartları Enstitüsünden ilgili standarda uygunluğunu gösteren “Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası)” veya Uygunluk Raporu.
      2) Türk Standardı bulunmayan ürünler için  TSE Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK  Belgesi).
      3) Bu fıkranın 1. veya 2. bentleri yerine TÜRKAK veya uluslararası akreditasyon forumu (IAF) karşılıklı tanıma anlaşmalarında yer alan akreditasyon kuruluşlarından biri tarafından akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşu tarafından verilen ve TÜRKAK “Akredite Belge İnceleme Formu” ile teyit edilmiş, ürünün ilgili Türk Standardına veya Avrupa Standardına veya Uluslararası Standardına uygunluğunu gösteren test raporunun (test sertifikası olmadan geçerli olmayacağı belirtilen test raporları için test sertifikası da ibraz edilecektir.) Türkçe tercümesinin aslı veya noter tasdikli sureti de tevdi edilebilecektir (TÜRKAK tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından alınan sertifikalar için, "Akredite Belge İnceleme Formu" gerekmemektedir.)

   g) TÜRKAK veya Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) karşılıklı tanıma anlaşmalarında yer alan akreditasyon kuruluşlarından biri tarafından akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşu tarafından verilen ve TÜRKAK “Akredite Belge İnceleme Formu” ile teyit edilmiş, ürünün EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) ve LVD (Alçak gerilim Direktifi) gösteren test raporunun Türkçe tercümesinin aslı.
   Firmalarca teklif edilen ürünlerin, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan düzenlemelere uygun olduğu, insan sağlığı açısında zararı bulunmadığı hususu ile 29.06.2001 tarih ve 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun"unve bu Kanuna göre çıkarılmış yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatın amir hükümleri ile Kanun’da düzenlenmemiş olan ancak aynı ürünü kapsayan teknik mevzuatın gereklerinin yerine getirilmesi hususundaki tüm sorumluluk firmaya aittir.

   ğ) Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"e uygun Güvenlik Bilgi Formu (MSDS).

     h) T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş olan "Biyosidal Ürün Ruhsatı",

13- Garanti Belgesi ; 6502  sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri uyarınca düzenlenen Garanti Belgesi, 
  Bu kapsama girmeyen ürünlerin, en az (2) iki yıl süre ile müracaatta bulunan firma garantisi altında olacağına dair taahhütname (Müracaatta bulunan firmanın yetkili satıcı olması halinde, bu kapsama girmeyen ürünler için; yerli ürünlerde üretici, yabancı ürünlerde ise ithalatçı firmalarca düzenlenmiş, (2) yıl süre ile garantileri altında olacağına dair taahhütnamelerin de verilmesi gerekmektedir.) 

14-  Teklif edilecek ürünün özelliği dolayısıyla kanuni bir zorunluluk olarak kullanımına ve satışına ilişkin bulundurulması ya da alınması zorunlu diğer belgeler.

15-  Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik ” gereğince;
   a) Tanıtma ve kullanma kılavuzu düzenleme zorunluluğu olan her ürün için Türkçe kullanma kılavuzu (CD ortamında verilecektir).
   b) İthal mallarda, yurt dışındaki üretici firmanın unvanı ve açık adresi ile diğer erişim bilgileri. (Telefon, faks, e-posta vb.)

16-  Kataloğa müracaat edecek firmanın, ürünlerini Türkiye genelinde satan bayilere ait iletişim bilgilerinin yer aldığı liste.

17-  Sözleşme ve sipariş şartlarında yer alan tüm sorumluluk ve yükümlülük sözleşme imzalayan firma uhdesinde kalmak üzere gerektiğinde firma adına teslimat yapacak, para tahsil edecek, yetkili bayi listesi ve Noterden tasdikli bayilik sözleşmesi (Listede yer alacak firmaların da kamu ihalelerine girmekten yasaklı olmadıklarının beyan edilmesi gerekir).

18- Teminat ;
   a) 
Bir önceki dönemde katalogda yer alan ve sözleşme yenileyen firmalarca, 50.000.-TL’den az 150.000-TL’den fazla olmamak kaydı ile bir önceki sözleşmesi kapsamındaki satışının (%6) yüzde altısı (3 yıl süreli katalog sözleşmesi imzalanan firmalardan üç yıllık satış hasılatının ortalamasının %6’sı) tutarındaki kati ve süresiz teminat, (sözleşme akdedilirken tevdi edilecektir.)
   b) Katalogda bir önceki dönemde yer almayan firmalarca, 50.000- TL ¨ tutarında kat’i ve süresiz teminat, (sözleşme akdedilirken tevdi edilecektir.)

19-  Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır.
   a) Tedavüldeki Türk parası,
   b) Mevduat veya katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları,
   c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.
   (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.
   İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.
   Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
   Her ne suretle olursa olsun İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

20-  Ofisçe belirlenen formata uygun olarak (ana ürün gurupları ve alt kodlamalarına göre form üzerindeki notlar da dikkate alınarak) düzenlenmiş, ürün ve fiyat bilgilerini gösterir “ Ürün ve Fiyatlandırma Tablosu ” (EK-3) ile ürünlere ait teknik özelliklerin yer aldığı “Ürüne Ait Teknik Özellik Formu ” (EK-4). (Bu formlar kaşeli ve onaylı olacak ayrıca CD ortamında da tevdi edilecektir.)

21-  Katalogda yer alması istenilen beher malzemenin;
   a) Adı, cinsi, özellikleri, boyutları (en, boy ve derinlik ölçüleri) ve/veya hacmi, ağırlığı, teknik çizim ve özellikleri ve/veya projeleri, menşei, resimleri, Türkçe ve Orijinal katalogları, broşür vb. gibi ürünün tasarım ve tanıtımına esas teşkil eden bilgi ve dokümanlar.
   b) EK-3 Ürün ve Fiyatlandırma Tablosunda bulunan ilgili sütunlara ürünlere ait uluslararası orijinal ürün kodları, yerli imalat ürünlerde ayrıca “  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Global Standartlar Merkezi (TOBB-GS1 Türkiye)  ”nin öngördüğü esaslara uygun biçimde verilmiş barkod numaraları (Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında yer alan tüm yerli ve ithal ürünler için ise barkod numaraları olmadığı takdirde HIBC kodu ya da geçici barkodu ile GMDN kodu) yazılacaktır. Teklif edilen ürünlere ait orijinal ürün kodlarında tereddüt veya yanlışlık olması halinde üretici tarafından yayınlanan orijinal ürün kodları esas alınmak suretiyle resen düzeltilecektir.

22-  Müracaat edecek olan firmalar, kendilerinin ve teklif ettikleri ürünlerinin katalogda yer alabilme koşullarına uygun olup olmadığı ve/veya teklif edilen ürünlerin fiyatları ile ilgili olmak kaydıyla; Genel Müdürlüğümüzce görevlendirilecek yetkililerin, firma işyerinde gerçekleştirilecek olanlar da dahil olmak üzere, her türlü inceleme, araştırma ve denetim yapmasına imkân sağlamak ve bu kapsamda istenecek bilgi, defter ve belgeleri vermek zorundadırlar. Aksi takdirde firmanın başvurusu reddedilecektir.
  Firmaların teklif edecekleri ürünlerden, numune istemek suretiyle Ofiste veya firmanın üretim/teşhir alanında ya da daha önceden firma tarafından satışı yapılan yerde görülmek suretiyle incelenmesi kararlaştırılan ürün grupları içerisinde yer alanların, Ofis tarafından firmaya gerekli bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde numunesinin gönderilmemesi ya da bildirilen tarihte iş yerinde hazır bulundurulmaması halinde ilgili ürünlerin başvurusu reddedilecektir. 

23-  İthalat konusu her bir ürünün birebir yer aldığı ve fiyatının tespitine yarayacak yeteri kadar Gümrük Giriş Beyannamesi ile İM (import) eki fatura örneklerini verecektir.
Ayrıca ilk müracaattaverilen Gümrük Giriş Beyannamesi ile İM (import) eki fatura örneklerine ilaveten sözleşme dönemi içerisinde Ofisin gerek görmesi halinde tekrar Gümrük Giriş Beyannamesi ile eki fatura örnekleri tedarikçi tarafından verilecektir.

24- 
   a) 
Müracaat edecek olan firmanın e-fatura uygulamasına dahil olması zorunlu olup, Ofisçe fiyat analizi yapmaya yeterli sayıda ve nitelikte teklif konusu her bir ürünün birebir yer aldığı ve müracaat tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl içerisinde düzenlenmiş ve iptal edilmemiş tüm e-faturalarının belirtildiği listenin (listede teklif ettiği her bir ürünün adı, markası, modeli ve bu ürüne ilişkin faturanın tarih ve sayısı olmalıdır) sunulması gereklidir.

Ancak Temizlik Ürünleri (Bor esaslı temizlik maddesi hariç), Kağıt Temizlik Ürünleri, Plastik Çöp Torbaları ve Kişisel Bakım Ürünleri ile başvuruda bulunacak firmanın (yetkili satıcı ise kendisinin, üreticinin, distribütörünün ya da ithalatçısının) ayrıca Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde en az birer bayisinin olması ile teklif etmiş olduğu her bir ürün için bu bayilere son bir yılda toplamda en az 50.000 TL tutarında olacak şekilde düzenlenmiş ve iptal edilmemiş olan e-fatura bilgilerini sunması gerekmektedir. Bu ürünler ile başvuruda bulunacak olan firmadan teklif etmiş olduğu her bir ürün için son bir yılda toplamda en az 500.000 TL (en az 5 müşteriye) tutarında yapmış olduğu (yetkili satıcı ise kendisinin, üreticinin ya da ithalatçısının) satışlara ilişkin düzenlenmiş ve iptal edilmemiş olan e-fatura bilgileri sunması halinde ise 7 bayi şartı aranmaz.
   b)  Firmalar, e-fatura uygulamasına geçmiş olmak kaydıyla son 1 (bir) yıl içinde teklif etmiş olduğu ürünler için henüz e-faturaları bulunmaması halinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanmış;
      1) Fiyat analizi yapmaya (Temizlik ürünlerinde "Bor esaslı temizlik maddesi hariç" bu maddenin (a) bendindeki kadar) yeterli sayıda ve nitelikte teklif konusu her bir ürünün birebir yer aldığı ve müracaat tarihi esas alınmak şartıyla son 1 (bir) yıl içerisinde düzenlenmiş olan ve o ürünün piyasa satışına ilişkin tüm fatura fotokopileri ile bu fatura dökümlerinin yer aldığı liste,
      2) Teklif edilen ürünlerin bu faturalarla gerçekleştirilen satışlarından başka piyasaya hiç satışının yapılmadığı ve bu faturaların da düzenlendikten sonra hiç bir suretle iptal edilmediğini belirtir yazı,

ibraz edebilecektir.

25-  Katalogda yer alacak firmaların, müracaat tarihi itibariyle kendilerine ait internet web sitelerinin olması ve bu sitede herkese açık olarak, katalogda yer alması istenilen ürünlerin ayrıntılı teknik özelliklerinin gösterilmesi zorunlu olup bu şartları yerine getirmeyen firmaların başvuruları reddedilecektir.

26-  Firmalara sözleşme dönemindeki cirolarına bağlı olarak, kataloğa alınan ürün gruplarına göre ekte yer alan risturn oranları (Ek-7) uygulanacaktır. Risturn oranlarına ilişkin tablo/tabloların (Ek-7) onaylanarak başvuru dilekçesine eklenmesi gerekmektedir.

27-  Firmalara bu sözleşme kapsamında verilecek olan doğrudan siparişlerde kullanılacak olan tutar bazında indirim oranları, Ek-11'de yer alan listede gösterildiği şekilde olacaktır. Ayrıca yine bu sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek diğer alım usullerinde de asgari olarak bu oranlar kullanılacaktır.

28-  Teslim süreleri, sipariş edilen ürünlerin miktarına ve cinsine göre her firma için standart olup, Ek-10'daki listede yer aldığı şekilde olacaktır. Bu listede yer almayan ürün gruplarının teslim süreleri başvuru sahibi firmalarla yapılan görüşme sonucunda belirlenecektir.

29-  Sözleşme imzalanan tedarikçiler, Ofisle mutabakata varılan ürünlerine ait resimler ile diğer bilgilerin (adı, cinsi, teknik özellikleri vb.) girişlerini, sözleşmenin imzalanmasını müteakip Ofisten alacakları tedarikçi numarası, kullanıcı adı ve şifre ile Ofisin Elektronik Satış Sitesindeki “E-Tedarikçi Girişi” bölümünden yapacaklardır. Ürüne ait resimler; ürünün gerçek görüntüsünü yansıtacak, fazla veya noksan parça veya yan elemanı ya da aksesuarı içermeyecektir. Ürüne ait teknik özelliklerin de Ek-4 Ürüne Ait Teknik Özellik Formlarında belirtilenlerle bire bir aynı olacak şekilde girilmesi gerekmektedir.
  Katalogda yer alacak ürünlerle ilgili olarak sisteme yüklenecek görseller; iç mekana veya iç detaya sahip ürünler için 5 adet (1 tanesi iç mekan veya iç detay) ve iç mekana veya iç detaya sahip olmayan ürünler için 4 adet resim ve mobilya grubu için ayrıca 1 adet teknik çizimden oluşacak olup her bir resim; 784x600 piksel ebatlarında, 4:3 oranına uyan, en çok 800 KB boyutunda jpeg, jpg, png formatlarından birine sahip olacaktır. Teknik çizimin; 1/10 ölçeğinde, ayrıntılı, okunaklı, üründe kullanılan dolap kapağı, cam, deri, kumaş vb. malzeme ölçülerini de detaylı olarak içerecek şekilde olması gerekmektedir. Resimlerin ise ürünlerin kullanım şekline göre bütün detayları gösterecek, farklı cephelerden çekilmiş olması gerekmektedir. Sisteme yüklenecek görseller; dijital ortamda ve renkli çıktı şeklinde başvuru esnasında Katalog Daire Başkanlığı'na teslim edilecek olup, bu görsellerin kabul edilip edilmemesi hususunda Katalog Daire Başkanlığı yetkilidir. Katalog Daire Başkanlığı'nın kabul etmediği veya eksik bulduğu görseller tamamlanıncaya kadar ilgili ürünler internette yayına açılmaz.

30-  Sözleşme imzalanması kararlaştırılan firmalar katalogda yer alacak her bir ürün için 300-TL katılım bedelini, kendilerine yazılı bildirimi takip eden 10 (on) gün içerisinde; Ofisimiz veznelerinden birine veya Genel Müdürlüğümüzün https://www.dmo.gov.tr/Home/BankaHesaplari adresinde belirtilen hesaplardan herhangi birine yatıracaklar ve bu işleme ait makbuz veya banka dekontunu Genel Müdürlüğümüze tevdi edeceklerdir. Katılım bedeli yatırılmadan sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme imzalanmasından sonra herhangi bir nedenle ürünün sözleşme kapsamından çıkarılması halinde, yatırılan katılım bedeli iade edilmeyecektir.

31-  Sözleşme yenileyecek firmalar, yalnızca ilave ürünlere ilişkin belgeler ile süresi dolan belge ve dokümanları vereceklerdir. Sözleşme eki ürünlerde hiç bir değişiklik yapılmadığına dair taahhütname vermeleri halinde mevcut EK-4 "Ürüne Ait Teknik Özellik Formları" kullanılacaktır. Süresi dolan evrakların takibi ve yenilenmesinden tedarikçiler sorumludur.

32-  Sözleşmeye davet aşamasında düzenlenecek olan Ortaklık Durum Belgesi (Ek-12) ve Ortaklık Değişikliği Bildirim Taahhütnamesi (Ek-13).

33-  Vergi Dairesince onaylanmış son 3 yıla ait Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu.

34-  “Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik” gereğince; Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi ve eki servis istasyonları listesi ya da bunların ilgili bakanlık web sitesinden alınacak dökümü.

35-  Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yapılacak olan protokoller doğrultusunda Ofisimizce elektronik ortamda sorgulanabilecek olan hususlarla ilgili olarak ekte örneği bulunan (Ek-8) muvafakatnamenin verilmesi gerekmektedir.

36- Sözleşme başvurusunda bulunacak firmanın veya ortaklarının Ofise muaccel hale gelmiş borcunun olmadığına dair yazılı taahhütname. (Bu husus Ofis yetkililerince sorgulanacak ve borcun bulunması halinde firma başvurusu kabul edilmeyecektir.)

37- Sözleşme düzenlenmesi sırasında firmanın veya ortaklarının Ofise muaccel hale gelmiş borcunun olmaması gerekmektedir. (Bu husus Ofis yetkililerince sorgulanacak olup borcun olması halinde firma ile sözleşme yapılmayacaktır.)

NOT:  İlan ekleri (“Katalog Sözleşme Örneği”, “Kataloğa Alınacak Malzeme Çeşitleri Listesi” vb.) Devlet Malzeme Ofisi web sitesinde ilan edilmekte olup (www.dmo.gov.tr) bu belgelere web sitemizden ulaşılabilinir.

 

EK LİSTESİ: 
1. Dosya Fihristi
2. Firma Bilgi Formu
3. Ürün ve Fiyatlandırma Tablosu
4. Ürüne Ait Teknik Özellik Formu
5. Sözleşme Örneği ve eki Ceza Taahhütnamesi
6. Kataloğa Alınacak Malzeme Çeşitleri Listesi (13.03.2024 tarihi itibariyle güncellenmiş hali)  
7. Malzeme Gruplarına Göre Düzenlenmiş Risturn Tabloları
8. Muvafakatname Örneği
9. Garanti Belgesi Taahütnamesi
10. Teslim Süreleri Tablosu
11. Tutar İndirimleri Tablosu
12. Ortaklık Durum Belgesi
13. Ortaklık Değişikliği Bildirim Taahhütnamesi
14. Başvuru Dilekçesi-I Nolu Satınalma Daire Başkanlığı
15. Başvuru Dilekçesi-II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı
16. Başvuru Dilekçesi-III Nolu Satınalma Daire Başkanlığı
17. Başvuru Dilekçesi-IV Nolu Satınalma Daire Başkanlığı
18. Yağlama Yağları ve Gresler için İstenen Kriterler ve Belgeler